Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „AKS ZŁY”

Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Dokument określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.akszly.pl.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
3. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług Serwisu, o ile postanowienia odrębnych regulaminów poszczególnych Usług, dostępnych na stronach danej Usługi nie stanowią inaczej.

Rozdział II. DEFINICJE

Ilekroć w dokumencie użyto określenia:

1. AKS ZŁY, Usługodawca – rozumie się przez to Alternatywny Klub Sportowy ZŁY;

2. Serwis – rozumie się przez to platformę internetową będącą własnością AKS ZŁY, składającą się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępną pod adresem www.akszly.pl;

3. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy dokument;

4. Użytkownik – rozumie się przez to każdą osobę, w tym także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

5. Usługa – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, dostępną w Serwisie;

6. Materiały – rozumie się przez to teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, materiały multimedialne i inne treści udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie.

ROZDZIAŁ III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych związanych z działalnością AKS ZŁY oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu.

2. Serwis umożliwia Użytkownikowi dostęp do nieodpłatnego korzystania z Usług, chyba że odrębny regulamin Usługi stanowi o odpłatnym jej świadczeniu przez Usługodawcę.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Dostęp do Serwisu jest możliwy pod warunkiem posiadania urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”). Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w Serwisie niezbędne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania: Windows Media Player / Adobe Flash Player

6. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści reklamowe. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą w tym zakresie. Materiały te stanowią integralną część Serwisu.

ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Zabronione jest rozpowszechnianie przy użyciu adresów poczty internetowej, uwidocznionych w Serwisie oraz na powiązanych profilach Usługodawcy portalach społecznościowych treści popierających wszelkiego rodzaju dyskryminację, treści zawierających wulgaryzmy, treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

3. Zabronione jest podejmowanie działań, które mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działań destabilizujących funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób techniki powyższych niedozwolonych działań.

4. Zabronione jest naruszanie majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowienia rozdziału VI Regulaminu.

ROZDZIAŁ V. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług z najwyższą możliwą starannością.

2. W zakresie zamieszczanych Materiałów Usługodawca zobowiązany jest do prezentowania informacji zgodnych z prawdą. Wykorzystywanie wizerunków osób uwidocznionych w Materiałach odbywa się za ich zgodą.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa i za szkody wynikające z działań Użytkownika;

c) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą stosownego komunikatu w Serwisie.

ROZDZIAŁ VI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Nazwa Serwisu, jego logo, wygląd graficzny, publikowane Materiały podlegają ochronie prawnej i są własnością Usługodawcy lub podmiotu współpracującego z Usługodawcą w tym zakresie.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia zawartości Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

3. Korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw czy licencji do tych Materiałów.

4. Korzystanie z Serwisu oraz Materiałów dostępnych w Serwisie może następować tylko w ramach dozwolonego użytku.

5. Jeżeli użytkownik chce nabyć prawo do korzystania z Materiałów w szerszym zakresie niż przewiduje to niniejszy regulamin powinien w tym celu skontaktować się z Usługodawcą drogą poczty elektronicznej przy użyciu adresu: sekretariat@akszly.com

ROZDZIAŁ VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Wyjątkiem są informacje przesyłane w deklaracji członkowskiej do Stowarzyszenia AKS ZŁY wysyłane w formie formularza dobrowolnie i wyłącznie w celu przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia.

2. Usługodawca nie zabiega o identyfikację Użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

3. Serwis używa plików cookies w celu gromadzenia danych statystycznych, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych części serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na urządzeniu Użytkownika służącym do korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik może kontrolować korzystanie z cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Niektóre zmiany w ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisu. Brak zmiany oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu Użytkownika.

ROZDZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I KORESPONDENCJA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: akszly@gmail.com

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i powiadomi o tym Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

4. Wszelkie uwagi i pytania związane z Serwisem, inne niż reklamacje, Użytkownik może kierować na adres: akszly@gmail.com

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

2. Zmiany niniejszego Regulaminu będą ogłaszane na bieżąco przez Usługodawcę, poprzez publikację aktualnego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o dokonaniu zmiany.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

4. Usługodawca ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Serwisie oraz wprowadzania nowych Usług do Serwisu. Usługodawca informuje Użytkowników o powyższych zmianach poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.