Ponczo i pączo – o tym, jak podejmować zawadiackich Amigos

Cóż to był za mecz, cóż to był za dzień!

Inauguracja ligi nie mogła się zacząć lepiej dla naszej męskiej drużyny.

Wygraliśmy spotkanie z wiceliderem, na trybunach panowała radosna atmosfera, a nasz piknik meksykański pomimo chłodu odwiedziło ponad 150 osób.

Ale od początku… Czytaj dalej Ponczo i pączo – o tym, jak podejmować zawadiackich Amigos

REGULAMIN KONKURSU „#AksToMy”

 

REGULAMIN KONKURSU „#AksToMy”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziały w Konkursie „#AKSTOMY”.

2. Konkurs nie stanowi gry losowej, ani zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., 4 poz. 471).

3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora poprzez jego fanpage na następujących portalach społecznościowych:
Facebook,
Twitter,
Instagram.

5. Wszelkie czynności związane z prowadzeniem Konkursu nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z ww. portalami.

6. Konkurs trwa od 12 stycznia do 20 marca 2017 r.

7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

8. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Konkurs – przyrzeczenie publiczne ogłoszone przez Organizatora, w którym oznaczony został termin ubiegania się o Nagrodę za wykonanie dzieła określonego w Regulaminie.

  2. Organizator – Alternatywny Klub Sportowy „ZŁY” z siedzibą ul. Strubiczów 8/6, 02 – 136 Warszawa, Organizator jest przyrzekającym nagrody konkursowych w rozumieniu przepisów art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

  3. Uczestnik – użytkownik jednego z portali społecznościowych Facebook, Twitter lub Instagram, będący osobą pełnoletnią, posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych; dopuszczalny jest udział w Konkursie osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą ich opiekunów, który zgłosił swój udział w Konkursie w sposób określony niniejszym Regulaminem.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie polega na opublikowaniu na jednym z portali społecznościowych; na profilu własnym lub fanpage’u Organizatora widocznego publicznie zdjęcia, wykonanego w trakcie podróży poza miejsce zamieszkania, ukazującego logotyp Organizatora oraz elementy charakterystyczne dla miejsca wykonania i oznaczenia „#AksToMy”.

2. Ogłoszenie Konkursu zostanie opublikowane przez Organizatora na jego fanpage’u Facebook.

3. Organizator powoła Komisję w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, składającą się z 5 członków.

4. Nagrodą główną w Konkursie jest 5 karnetów wstępu na mecze piłkarskie drużyn AKS ZŁY w kolejce wiosennej sezonu 2016/2017.

5. Poza nagrodą główną rozdane zostaną przez Komisję nagrody pocieszenia w postaci upominków rzeczowych o wartości do 50 zł każda.

6. W trakcie trwania Konkursu zabronione jest używanie słów oraz symboli zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak też w inny sposób mogę stanowić obrazę uczuć ze względów religijnych, światopoglądowych, etnicznych lub orientacji seksualnej.


7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez Alternatywny Klub Sportowy „ZŁY”, ul. Strubiczów 8/6, 02 -136 Warszawa, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „#AKSTOMY”, wyłonieniem zwycięzców oraz odbioru nagród. W przypadku wygranej wyrażam ponadto zgodę Alternatywnemu Klubowi Sportowemu „ZŁY”; na publikację na jego fanpage’u moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska pod adresem www.facebook.com/akszly.”

8. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a w szczególności Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012. poz. 361 z późn. zm.).

9. Organizator przyzna nagrody łącznie dziecięciu Uczestnikom, a wyniki opublikuje na swoim fanpage’u na portalu Facebook, Twitter i Instagram w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania Nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi w wiadomości na portalu Facebook następujących danych:

  1. Adres e – mail,

  2. imię i nazwisko,

  3. data urodzenia,

  4. adres zamieszkania,

  5. numer telefonu.

12. Brak przekazania danych osobowych określonych w ustępie poprzedzającym w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników Konkursu jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z praw do odbioru nagrody.

13. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora pocztą w ciągu 28 dni od przesłania wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 11 Regulaminu.

14. Na podstawie art 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator zastrzega, że z chwilą wydania nagród nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac powstałych w związku z wykonaniem zadania konkursowego, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631).

§ 4. Odpowiedzialność.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych przez Uczestników odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu portali Facebook, Twitter, Instagram lub § 3 ust. 6 Regulaminu oraz dobrych obyczajów zobowiązuj się do usunięcia stwierdzonego naruszenia w ciągu 24 godzin.

2. Każdy Uczestnik odpowiada za naruszenie regulaminu portalu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych w serwisach Facebook, Twitter, Instagram lub utworzenia konta dla innej osoby bez jej pozwolenia w tym przez osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) udziału w Konkursie przy użyciu kilku kont użytkownika Facebook, Twitter, Instagram,

c) zablokowania konta użytkownika przez Facebook, Twitter, Instagram,

d) naruszenia w drodze realizacji zadania konkursowego praw autorskich, o ile naruszenie to zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisom Facebook, Twitter, Instagram.

4. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z Konkursu Organizator prześle Uczestnikowi drogą mailową na adres podany na profilu Facebook.

§ 5. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Alternatywny Klub Sportowy „ZŁY”, ul. Strubiczów 8/6, 02 – 136 Warszawa.

2. Dane osobowe uczestników zostają przekazane Administratorowi do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnicy mają prawo do wglądu przekazanych swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu, tj. 12 stycznia 2017 r.

Złe Dziewczyny, dobra gra. Podsumowanie gry damskiego ZŁEGO jesienią w IV Lidze Kobiet.

Piłkarska jesień kobiet z AKS-u w IV lidze zaczęła się 03 września 2016 r. w warszawskim Rembertowie. Zainaugurowała ją porażka 1:3 z Warszawską Akademią Piłkarską. Dziewczyny z akademii, radziły sobie wówczas znacznie lepiej od akaesiaczek, wszędzie było ich pełno, przewyższały nasze zawodniczki wybieganiem i zgraniem. W tym meczu dało się ewidentnie dostrzec, że to był pierwszy mecz Złych o stawkę. Honorowego gola w tym spotkaniu zdobyła, jak się później okazało   bramkostrzelna, Paulina Łężak.

Czytaj dalej Złe Dziewczyny, dobra gra. Podsumowanie gry damskiego ZŁEGO jesienią w IV Lidze Kobiet.